NOYONI

Liebe allen Seins, Wunder, Verbundenheit
Ishayi, ishayi sas. Nuum deso shanahay asas.
Nukaya ashoni saya tas.
Sanahay ashay asnu tahim.
Tanay, tanay anahim.