ASHTAR

Compassion, truthfulness, purity.
Eshono sa aim. Nusha taki ium dash.
Noshei as tium nac oshi na.
Sium tar ashi iuc.
Nashea ashi asnu aom.